Hazırlık Aşaması
Hazırlık Aşaması, Arabuluculuk sürecinin ilk aşamasıdır ve arabuluculuk görüşmelerinin fiilen başlatıldığı ‘Başlangıç’ aşamasından önceki süreci kapsar. Arabulucu, bu aşamada, taraflar ve varsa onların yasal temsilcileri ile temas kurmaya çalışır, taraflarla arabuluculuk sürecine başlamadan önce bir toplantı(hazırlık aşaması toplantısı) yapar ve ilk toplantının(Başlangıç Aşaması Toplantısı) yeri ve zamanını belirleyerek arabuluculuğun gelişmesine yönelik gerekli planlamalara başlayacaktır. Bu aşamada; uyuşmazlığın arabuluculuğa uygun olup olmadığı değerlendirilir, arabulucunun seçimi ve ücreti, sürece kimlerin katılacağı ve uzlaşma yetkisinin verilmesi gibi konular hakkında karar verilecektir.

Başlangıç Aşaması

Arabuluculuk sürecinde hazırlık aşamasından sonra gelen ikinci aşama başlangıç aşamasıdır. Bu aşamada hazırlık aşamasında tespit edilen temas kurulan taraflar veya onların yasal temsilcileri ile karşılıklı görüşmelerin yapıldığı ve arabuluculuğa fiilen başlandığı aşamadır. Taraflara öncelikle arabuluculuğun nitelikleri arabuluculuktaki gönüllülük, eşitlik ve gizlilik ilkeleri, diğer hukuki uyuşmazlık çözüm yollarından farkı, süreç boyunca tarafların sahip oldukları haklar ve uymak zorunda oldukları yükümlülükleri ayrıca uyuşmazlık çözümünde arabulucunun konumu, hak ve yükümlülüklerinin neler olduğu açıklanır. Eğer taraflar ihtiyari arabuluculuğa başvurmuşlar ise arabuluculuk sözleşmesi düzenlenir.  Arabuluculuk sözleşmesi, arabulucu veya varsa eş arabulucular ile uyuşmazlık içindeki tarafların ve avukatları dahil tüm katılımcıların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşme, genellikle hazırlık aşamasında gündeme gelir ve imzalanır. Eğer bu aşamada imzalanmadıysa başlangıç aşamasında hazırlanarak taraflar, vekilleri ve sürece katılanlarca imzalanabilir.

İnceleme/Araştırma Aşaması

Tarafların arabuluculuğa gelme sebeplerinden biri, çoğu kez mevcut uyuşmazlığa saplı kalmalarıdır. Bundan kurtulabilmenin yolu, uyuşmazlığa farklı bir bakış açısı ile bakabilmektir. İnceleme aşamasındaki temel hedef, uyuşmazlığın altında yatan sebepleri ve menfaatleri ortaya çıkarmaktır. Arabulucu bunların tespiti için taraflarla ayrı ayrı görüşme gerçekleştirebileceği gibi tarafların tamamının katılımı ile de görüşmeler gerçekleştirebilir. Aynı şekilde taraflar da bu konuda talepte bulunabilirler. Arabulucu, inceleme aşamasında tarafların uyuşmazlık hakkındaki doğrularını, bakış açılarını, iletişim tercihlerini, hak ve menfaatlerini ne kadar öğrenebilirse, çözüme ulaşılması için o derece yardımcı olabilir. Bu aşamada elde edilen menfaatler ve ihtiyaçlarla ilgili bilgiler, anlaşmaya şekil verecektir. Bu şeklin nasıl olacağı bir sonraki aşama olan müzakere aşamasında belirlenecektir.

Müzakere Aşaması 

Arabuluculuk sürecinde “müzakere”; karşılıklı görüşmelerin ve tartışmaların yapıldığı, uyuşmazlık kapsamında çözüm seçeneklerinin üretildiği ve çözüm konusunda ortaklaşa kararın verildiği bir aşama olarak ele alınmaktadır. Bu aşamada taraflar karşı tarafa uyuşmazlığa ilişkin taleplerini ve beklentilerini iletirler ve uyuşmazlığın çözümü kendi menfaatleri ve ihtiyaçları ile diğer tarafın menfaatleri ihtiyaçları arasında yapılabilecekleri tartışır değerlendirir ve iki taraflı memnuniyetin sağlanacağı ortak bir kararda anlaşırlar.

Sonuç/Anlaşma Aşaması

• Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi:

Arabuluculuk süreci değişik şekillerde sona erebilir. Bu haller şunlardır(HUAK, madde 17/1; HUAKY 20):

a) Tarafların uyuşmazlık konusu üzerinde anlaşması,

b) Taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi,

c) Taraflardan birinin, karşı tarafa veya arabulucuya faaliyetten çekildiğini bildirmesi;

d) Tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi,

e) Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığını veya 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince uzlaşma kapsamına girmeyen bir suçla ilgili olduğunun tespit edilmesi,

f) Süreç sırasında taraflardan birinin ölümü.

Arabuluculuk sürecinin olumlu bitmesi, yani anlaşma ile bitmesi durumunda arabulucu, tarafların anlaştıkları konuları bir belgeye yazabilir. Bu belgeye “Anlaşma Belgesi” denir. Anlaşma belgesini kural olarak taraflar düzenler. Anlaşma belgesinin hazırlanmasında arabulucu taraflara veya onların vekillerine yardımcı olabilir. Taraflar bu belgenin arabulucu tarafından düzenlenmesini isteyebilir. Arabulucu bu görevi kabul ederse belgeyi düzenleyip taraflara sunabilir.