Yıldız Arabuluculuk Merkezi, hukukçu uzman arabulucular tarafından kurulmuş, Ostim’in ilk ve tek arabuluculuk merkezidir.

Merkezimiz, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesini benimseyen, tarafların hak ve menfaatine odaklı, gizlilik prensibi çerçevesinde hareket eden, arabuluculuğun gerektirdiği niteliklere sahip uzman arabulucular ve arabulucu asistanından oluşmaktadır.

Arabulucular faaliyetleri için uygun şekilde dizayn edilmiş olan Yıldız Arabuluculuk Merkezi, uygulamada en çok karşılaşılan;

 

  • Ticaret hukukunda;

Ticaret kanunundan, Çek ve Bonodan, rekabet yasağından, fikri mülkiyetten, komisyon sözleşmesinden, yayım sözleşmesinden, rehin karşılığı ödünçten kaynaklanan tacirler, banka ve finans kurumları ile yaşanan uyuşmazlıklar, mutlak davalar, iki tarafın da tacir olduğu ve iki tarafın da işletmesi ile ilgili olan her türlü sözleşmeden, haksız rekabetten kaynaklanan uyuşmazlıklar, istirdat, menfi tespit ve itirazın iptali davalarına konu olan uyuşmazlıklar

 

  • İş hukukunda;

Ücret alacağı, kıdem ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, yıllık izin ücreti, agi ve ugbt gibi işçilik alacaklarına dair uyuşmazlıklar ve işe iadeden doğan uyuşmazlıklar, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarına konu olan uyuşmazlıklar

 

  • Tüketici hukukunda;

Kredi kartı kullanımından, tüketici kredisinden, tüketici hakem heyeti kararlarından, abonelik sözleşmeleri gibi sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar, sunulan hizmet ve mal borcunun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,

 

  • Miras hukukunda;

Miras paylaşımı, taşınır ve taşınmaz paylaşımından, ortaklığın giderilmesi, miras sözleşmesinden ve tenkisten kaynaklanan uyuşmazlıklar

 

  • Gayrimenkul hukukunda;

Alım satım sözleşmesinden, taşınmaz devir tesliminden, taşınmaz üzerinde üst hakkı veya intifa hakkı gibi ayni hak tesisinden, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar

 

  • Kira hukukunda;

Kira alacağı, kira bedeli tespiti, taşınmazın tahliyesi, kira bedeli uyarlamasından ve kira sözleşmesi kaynaklı diğer hak ve alacak taleplerinden doğan uyuşmazlıklar

 

  • Kat mülkiyeti ve komşuluk hukukunda;

Türk Medeni Kanunu madde 737 ila 750 maddelerinde ve ilgili diğer mevzuatlarda düzenlenen; kişinin kendi taşınmazını kullanırken komşu taşınmaz sahibini de gözetmesi gereken görüntü, gürültü çevre ve çeşitli kirlilik sebeplerinden kaynaklı tazminat uyuşmazlıkları, komşu taşınmaz üzerinde geçit ve mecra hakkının kullanılması konusunda yaşanan uyuşmazlıklar, aidat ödemelerine ilişkin uyuşmazlıklar, ortak alanlarda yapılacak zorunlu ve faydalı değişikliklere ilişkin uyuşmazlıklar

 

gibi ilgili kanunlarda arabuluculuk dava şartı bulunan veya tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği ihtiyari arabuluculuğa tabi tüm hukuki konularda arabuluculuk hizmeti vermektedir.

 

 

*Yukarıda yer verilen uyuşmazlık türlerinden itirazın iptali, menfi tespit İstirdat davalarına konu olan uyuşmazlıklar, kat mülkiyeti hukuku, kira hukuku, komşuluk hukuku kaynaklı uyuşmazlıklar, taşınmaz paylaşımı ve ortaklığın giderilmesinden doğan uyuşmazlıklar 01.09.2023 tarihinden itibaren dava şartı arabuluculuğa tabi olacaktır.